Procedury dotyczące funkcjonowania Oddziałów Przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Bachórcu obowiązujące od dnia 06.05.2020 r. do odwołania Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 780). W związku z panującą w Polsce epidemią koronawirusa wprowadza się następujące procedury: I. Procedura dotycząca organizacji opieki w przedszkolu: 1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci, których oboje rodziców pracuje; dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych; pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych; realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 2. Opieka nad dziećmi będzie sprawowana w stałych grupach oraz salach. 3. Do przedszkola nie będą wpuszczane dzieci z objawami chorobowymi. 4. Do przedszkola nie będą przyjmowane dzieci, których domownicy odbywają kwarantannę lub przebywają w domowej izolacji. 5. W przedszkolu nie będzie obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli (dopuszcza się jednak możliwość korzystania z takiej formy zabezpieczeń). 6. Korzystanie z posiłków przygotowywanych w przedszkolu będzie uzależnione od liczby zgłoszonych dzieci. 7. W ramach aktywności, dzieci w przedszkolu będą mogły się bawić zabawkami, które można dezynfekować. 8. Personel przedszkola zapewnia przede wszystkim opiekę, w ramach której będą organizowane zabawy, zajęcia dydaktyczne, aktywność ruchowa, wypoczynek. 9. Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci, nie wolno przynosić do przedszkola własnych zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. 10. W ramach działań profilaktycznych w przedszkolu będą wdrożone procedury uniemożliwiające poruszanie się po obiekcie osobom postronnym oraz intensyfikujące przedsięwzięcia zwiększające bezpieczeństwo zdrowotne. 11. W budynku szkolnym oraz na placu zabaw obszar przewidziany do funkcjonowania przedszkola (pomieszczenia przedszkolne, ciągi komunikacyjne, sanitariaty, wyposażenie placu zabaw itp.) zostaje zamknięte dla użytkowników zewnętrznych: 1) dostęp do obszaru funkcjonowania przedszkola mają jedynie dyrektor, nauczyciele wychowawcy, wskazane osoby z obsługi szkolnej i zgłoszone przez rodziców dzieci; 2) przy wejściu do budynku wydziela się obszar) ze środkiem dezynfekującym (strefa nr 1), z którego musi skorzystać każda osoba wchodząca do środka; 3) dzieci przyprowadzone do przedszkola będą odbierane w drzwiach zewnętrznych przez pomoc nauczyciela. W ten sam sposób rodzice będą je odbierać po zajęciach o zgłoszonej wcześniej godzinie. Pomoc nauczyciela prowadzi dziecko do szatni (strefa nr 2) i następnie w łazience na parterze (strefa nr 3) dziecko jest zobowiązane do umycia rąk mydłem antybakteryjnym, później jest przekazywane nauczycielowi wychowawcy; 4) osoby przyprowadzające i odbierające dzieci muszą być zdrowe; 5) osoby opiekujące się dziećmi i obsługa szkolna muszą być zdrowe; 6) pracownicy i rodzice w trakcie kontaktu są zobligowani do stosowania szczególnych środków ostrożności (stosowanie maseczek, rękawiczek ochronnych, zachowanie 2 m odległości); 12. Jeśli w trakcie przyjmowania dziecka do przedszkola pracownik zaobserwuje u niego jakiekolwiek niepokojące objawy chorobowe odmawia przyjęcia dziecka do przedszkola. 13. Budynek szkoły będzie odkażany środkami do dezynfekcji kilka razy dziennie, szczególnie dotyczy to klamek, poręczy, blatów stolików, zabawek; stolików i krzesełek na stołówce szkolnej – strefa 4 (po każdej grupie przedszkolnej). Podczas stosowania w/w procedury, będzie zwracana uwaga, by wymienione czynności nie zagrażay zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci i pracowników. 14. W celu minimalizowania zagrożenia, pomieszczenia dydaktyczne (strefa 5) będą wietrzone co godzinę w czasie przerwy lub w miarę potrzeb także w trakcie zajęć. 15. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, jest ono odizolowane od grupy i przebywa w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu (strefa 6), gdzie oczekuje na jak najszybsze odebranie przez rodziców. 16. W ramach działań opiekuńczo-wychowawczych, spełnione będą następujące wytyczne: 1) każde dziecko będzie mieć zapewnione przynajmniej 4 m kwadratowe powierzchni w miejscu wypoczynku, sali zabaw, placu zabaw; 2) poszczególne grupy przedszkolne będą pozbawione możliwości interakcji; 3) personel będzie monitorował zachowania dzieci w celu utrzymania wzajemnego koniecznego dystansu; 4) umożliwia się dzieciom korzystanie pod opieką z terenu szkolnego (plac zabaw); 5) nie organizuje się wyjść poza teren przedszkola; 6) w miarę możliwości opiekunowie i pracownicy obsługi są zobligowani do zachowania dystansu społecznego, wynoszącego min. 2 m; 7) obsługa szkolna poza osobami wyznaczonymi nie może kontaktować się z wychowawcami przedszkola; 8) na wyposażeniu przedszkola znajduje się bezdotykowy termometr, służący profilaktycznemu badaniu temperatury u dzieci. II. Procedury dotyczące higieny, czyszczenia oraz dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni. 1. Przy wejściu do budynku umieszcza się środek do dezynfekcji rąk i informację o obowiązkowej dezynfekcji rąk. 2. Osoby dorosłe wchodzące do budynku mają obowiązek zdezynfekowania rąk. 3. Toalety muszą być wyposażone w środki higieniczne: mydło, jednorazowe ręczniki. 4. Każdy użytkownik obiektu zobowiązany jest do regularnego mycia rąk wodą i mydłem przy każdej wizycie w toalecie, wejściu do budynku z zewnątrz, przed wejściem na stołówkę szkolną i po powrocie z niej, a także zgodnie z osobistym zapotrzebowaniem. 5. Obsługa szkolna przeprowadza dezynfekcję, mycie i sprzątanie wszystkich wykorzystywanych pomieszczeń, przedmiotów i powierzchni specjalnie do tego celu przeznaczonymi środkami. Należy przy tym zachować należyte środki ostrożności w celu ochrony zdrowia osób przebywających w obiekcie i osób przeprowadzających wskazane wyżej czynności - należy przestrzegać zaleceń producentów umieszczonych na opakowaniach produktów. 6. Po każdorazowym odkażaniu dezynfekowane pomieszczenia muszą zostać należycie wywietrzone. 7. Toalety są sprzątane i dezynfekowane kilka razy dziennie. Sprzątanie i dezynfekcja nie może być przeprowadzana w obecności dzieci. Korytarze obiektu i klatki schodowe są sprzątane i dezynfekowane po przyjęciu dzieci do przedszkola, w razie potrzeby w trakcie zajęć. Szczegółową dezynfekcję przeprowadza się każdego dnia po opuszczeniu obiektu przez dzieci po zakończeniu zajęć. Należy wietrzyć kilka razy dziennie wszystkie pomieszczenia obiektu. Wszystkie zabawki i pomoce wykorzystywane przez dzieci należy także zdezynfekować. 8. Pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wyposaża się w środki ochrony osobistej: maseczki, jednorazowe rękawiczki, fartuchy ochronne (nieprzemakalne i z długimi rękawami, które należy założyć, np. w trakcie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dzieci lub w innych koniecznych sytuacjach). 9. W toaletach, salach lekcyjnych wywiesza się instrukcje dotyczące zachowania higieny rąk. III. Procedura postępowania w trakcie wystąpienia podejrzenia zakażenia pracownika obiektu. 1. Do pracy przychodzą tylko i wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek oznak wskazujących na chorobę zakaźną. 2. W widocznych miejscach umieszcza się telefony do stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego lub pogotowia ratunkowego, organu prowadzącego szkołę i kuratora oświaty. 3. Dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę z pracownikami, w trakcie której instruuje ich, że w razie wystąpienia niepokojących objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem COVID – 19, należy: 1) nie przychodzić do pracy tylko pozostać w domu; 2) powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły; 3) skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w Przemyślu, oddziałem zakaźnym lub zadzwonić na numer pogotowia ratunkowego i poinformować, że być może zostali zakażeni koronawirusem. 4. W przypadku zaobserwowania u pracownika pozostającego na stanowisku pracy jakichkolwiek objawów wskazujących na zachorowanie, w trybie natychmiastowym odsuwa się go od pracy, odsyła do domu lub w zależności od stanu zdrowia odizolowuje w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu i zawiadamia odpowiednie służby (stację sanitarno-epidemiologiczną, oddział zakaźny lub pogotowie ratunkowe). 5. O przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika powiadamia się organ prowadzący, kuratora oświaty, a także stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych przez nią poleceń. 6. W przypadku podejrzenia zachorowania pracownika wstrzymuje się przyjmowanie do przedszkola dzieci. 1) w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub telefonicznie zawiadamia sie o zaistniałym fakcie rodziców. 7. Pomieszczenia, a szczególnie powierzchnie dotykowe, w których przebywała zakażona osoba są obligatoryjnie dezynfekowane z zachowaniem należytej ostrożności. IV. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania wychowanka przedszkola 1. Do przedszkola przyjmowane są tylko i wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek oznak wskazujących na chorobę zakaźną. 2. W widocznych miejscach umieszcza się telefony do stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego lub pogotowia ratunkowego, organu prowadzącego szkołę i kuratora oświaty. 3. Do przedszkola przyjmuje się tylko i wyłącznie dzieci, których rodzice (współmieszkańcy) są zdrowi, bez jakichkolwiek oznak wskazujących na chorobę zakaźną. 4. Nauczyciele wychowawcy przeprowadzają pogadanki z dziećmi, w których, dostosowując komunikaty i język, instruują o sposobie zachowania się i higieny. 5. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów przypominających zakażenie koronawirusem COVID – 19, należy: 1) odizolować dziecko od grupy; 2) zadedykować dziecku jednego opiekuna, który będzie z nim od tej pory przebywał i zapewniał mu bezpieczeństwo. 3) przeprowadzić dziecko do przygotowanego pomieszczania (strefa 6). 4) powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły; 5) powiadomić rodziców oraz poprosić ich o odebranie dziecka; 6) skontaktować ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w Przemyślu, oddziałem zakaźnym lub zadzwonić na numer pogotowia ratunkowego i poinformować o podejrzeniu zakażenia koronawirusem. 6. O przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka powiadamia się organ prowadzący, kuratora oświaty, a także stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych przez nią poleceń. 7. W przypadku podejrzenia zachorowania dziecka wstrzymuje się przyjmowanie do przedszkola dzieci. 8. W przypadku podejrzenia zachorowania dziecka zawiesza się działania przedszkola. 9. W formie pisemnej, drogą elektroniczną lub telefonicznie zawiadamia się o podjętych decyzjach rodziców. 10. Pomieszczenia, a szczególnie powierzchnie dotykowe, w których przebywała zakażona osoba są obligatoryjnie dezynfekowane z zachowaniem należytej ostrożności.

Kontakt

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…