Plan wsparcia rodziców w ramach

INDYWIDUALNEGO PLANU POPRAWY DOSTĘPNOŚCI (IPPD)

w Szkole Podstawowej w Bachórcu na rok szkolny 2022/2023

I Cele i założenia:

-udzielanie pomocy i wsparcia w odpowiedzi na potrzeby rodziców,

- dążenie do jednolitości i przejrzystości oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych szkoły i środowiska rodzinnego,

- współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci,

- zmiana świadomości edukacyjnej rodziców,

- kształtowanie u rodziców postawy odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci,

- rozwijanie poczucia współodpowiedzialności rodziców za efekty pracy szkoły,

- doskonalenie form wzajemnej współpracy,

- wywoływanie pozytywnych przekonań i nastawień w postrzeganiu i reagowaniu na szkołę,

- wypracowywanie jednolitego, przyjaznego i spójnego systemu współpracy opartego na dialogu i partnerstwie.

II Działania i formy wsparcia

Sposoby realizacji

Termin

Uwagi

1.  Strefa informacyjna dla rodziców

Wprowadzenie oddzielnej tablicy informacyjnej prezentującej treści przydatne dla rodziców (broszury, ulotki, propozycje literatury, aktualne tematy i wiadomości).

Umieszczanie bieżących informacji na stronie internetowej szkoły.

Październik 2022

Na bieżąco

2.  Grupa wsparcia dla rodziców uczniów ze SPE

Informowanie rodziców i zachęcanie do wzięcia udziału w spotkaniach dla rodziców dzieci z SPE. Spotkania są okazją do wymiany doświadczeń, cennych informacji oraz udzielania sobie nawzajem pomocy i wsparcia.

Podczas spotkań  zapewniona jest opieka dla dzieci.

1x w miesiącu

Na spotkania zapraszani są rodzice dzieci z terenu gminy Dubiecko.

Spotkania odbywają się w PSP w Bachórcu.

3. Dyżury specjalistów

Dyżur konsultacyjny pedagoga szkolnego i logopedy. Udzielanie wskazówek do pracy z dziećmi, udostępnianie informacji na temat instytucji wspomagających rodziców w procesie wychowania.

1 x w tygodniu

Termin podany w harmonogramie konsultacji. W sytuacjach wymagających natychmiastowego spotkania, rodzice kontaktują się telefonicznie i uzgadniają dogodny dla obu stron termin.

4.  Spotkania dla wszystkich rodziców podczas zebrań ogólnych oraz spotkania indywidualne wg zgłaszanych potrzeb

 Wymiana spostrzeżeń i informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów. W przypadku zaobserwowanych trudności uzgadnianie wspólnego postępowania, współdecydowanie na rzecz dobra dziecka.

Wg harmonogramu spotkań

W sytuacjach wymagających natychmiastowego spotkania, rodzice kontaktują się telefonicznie i uzgadniają dogodny dla obu stron termin.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Spotkania z rodzicami w ramach pracy Zespołu ds. PPP. Współdziałanie przy opracowywaniu WOPF-u i IPET-ów.

Co najmniej 2 x w roku

6. Baza teleadresowa specjalistów i placówek udzielających wsparcia rodzicom i uczniom

Opracowanie bazy teleadresowej i udostępnienie jej dla rodziców w strefie informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły.  

Listopad 2022

7.  Harmonogram konsultacji nauczycieli i wychowawców

Przygotowanie i udostępnienie harmonogramu konsultacji poszczególnych nauczycieli i wychowawców.

Wrzesień 2022

W trakcie pełnionego dyżuru rodzic może zapoznać się z wymaganiami i oczekiwaniami nauczycieli oraz z sytuacją edukacyjną dziecka.

8.  Różnicowanie sposobów usprawniania kontaktu z rodzicami

Dostosowanie sposobu kontaktu z rodzicami do środowiska, możliwości i zapotrzebowania rodziców. Wykorzystywane narzędzia: dziennik elektroniczny, strona internetowa, Facebook, Messenger, kontakty telefoniczne, SMS, poczta elektroniczna, dzienniczki kontaktów.

Na bieżąco

Różnorodność i elastyczność form kontaktów z rodzicami przyczynia się do nawiązywania relacji pomiędzy szkołą a rodzicem i usprawnia przepływ informacji.

 

 

 Harmonogram godzin konsultacji nauczycieli (spbachorzec.pl)

 

 

 

Kontakt

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…