Projekt - Dostępna Szkoła

 

W 2021 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Bachórcu został wdrożony Model Dostępnej Szkoły (MDS), którego celem jest poprawa dostępności szkoły poprzez eliminowanie barier. Model realizowany jest na poziomie podstawowym, który oznacza, że szkoła, dążąc do pełnej indywidualizacji procesu kształcenia, realizuje przepisy polskiego prawa oświatowego oraz postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Model składa się z czterech obszarów: architektoniczny, techniczny, edukacyjno-społeczny i organizacyjny. Dla każdego z obszarów określono standardy, a w nich kryteria. W standardach opisano rozwiązania, których wdrożenie i prawidłowe funkcjonowanie, zwiększa dostępność szkoły.

W oparciu o założenia przedstawione w Modelu,  audytu dostępności a także  na podstawie wyników autodiagnozy został w szkole opracowany Indywidualny Plan Poprawy Dostępności (IPPD). Jest to dokument na podstawie którego szkoła realizuje kompleksowe działania w zakresie poprawy dostępności. Zostały w nim  wskazane  standardy, które szkoła planuje spełnić, uwzględniając potrzeby i specyfikę szkoły. IPPD zawiera również harmonogram, szacunkowe koszty wdrożenia planowanych działań, a także zasoby materialne i niematerialne.

Model Dostępnej Szkoły opiera się na wielu wartościach i zasadach, które przekrojowo pojawiają się we wszystkich obszarach. W centrum prowadzonych działań jest uczeń, jego potencjał i indywidualne potrzeby, prawo do równego traktowania i włączenia w społeczność. W realizacje projektu zaangażowana jest kadra zarządzająca szkołą, organ prowadzący, kadra pedagogiczna i niepedagogiczna, specjaliści, rodzice i opiekunowie, a także sami uczniowie.

W ramach przyznanego  grantu  w Publicznej Szkole Podstawowej w Bachórcu planowane jest :

obszar architektoniczny

 • oznaczenie komunikacji pieszej oraz miejsca parkingowego dla OzN
 • wyznaczenie i doświetlenie ciągu pieszego z miejsca parkingowego do wejścia głównego
 • wyznaczenie strefy przedwejściowej do budynku - zakup stojaków na rowery i ławki,
 • dostosowanie jednego z dojść do budynku szkoły do potrzeb osób z OzN
 • montaż pochylni
 • oznakowanie schodów,
 • montaż poręcz przy schodach,
 • wymiana drzwi zewnętrznych
 • zakup szafki szatniowej
 • wymiana drzwi do sal lekcyjnych na szerokość 90 cm w świetle ościeżnicy i usunięcie progów.
 • zakup i montaż brakujących rolet zewnętrznych ( zamontowanych jest 8, brakuje 6).
 • odnowienie nawierzchni posadzki w sali gimnastycznej
 • dostosowanie toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Obszar techniczny

 • 2 sale lekcyjne umeblowane zostaną zgodnie z wymaganiami: krzesło z regulacją wysokości oraz stół posiadający możliwość regulacji wysokości blatu oraz kąta jego nachylenia
 • uzupełnione zostanie wyposażenie i dostępne w szkole pomoce dydaktyczne
 • zakupione zostaną meble do przechowywania pomocy dydaktycznych.
 • sprzęt komputerowy i oprogramowanie będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów, m.in. z wadami słuchu, wzorku, zaburzeniami komunikacyjnymi czy ograniczeniami motorycznymi.
 • w przyszłości sale wyposażone zostaną w laptopy oraz w monitory interaktywne..
 • świetlica szkolona zostanie doposażona w meble. Do przestrzeni zabawy zakupione zostaną: pufy i poduszki, lampki ledowe, wyznaczona zostanie strefa wyciszenia.
 • zostaną wyznaczone strefy do indywidualnej aktywności uczniów.
 • biblioteka szkolna zostanie doposażona w regał biblioteczki mobilnej, czytniki e-booków, które będą mogły być wypożyczane uczniom, oświetlenie punktowe do stanowiska dla uczniów.
 • zbiory biblioteczne zostaną uzupełnione o publikacje specjalistyczne z zakresu edukacji włączającej, specjalnych potrzeb edukacyjnych, metod pracy z uczniami.
 • zasoby świetlicy szkolnej zostaną uzupełnione o pomoce dydaktyczne – układanki, gry, mozaiki. Różnorodny dobór pomocy pozwoli indywidualizować pracę z uczniami
 • w szkole powstanie miejsce wyciszenia oraz kącik wyciszenia

Obszar edukacyjno-społeczny

 • planowane jest zwiększenie zaangażowania nauczycieli i specjalistów (np. psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny) oraz zasobów rzeczowych (sprzęt, pomoce, narzędzia diagnostyczne, środki nietrwałe)
 • w szkole przyjęta została procedura konsultacji szkolnych oraz protokół konsultacji szkolnych.
 • zakupione zostaną materiały dydaktyczne oraz specjalistyczne pomoce, które uwzględniać będą indywidualne potrzeby uczniów
 • zwiększona zostanie efektywność i skuteczność udzielanego wsparcia w odniesieniu do wszystkich uczniów m.in. poprzez przeprowadzenie warsztatów z technik uczenia się, dedykowane całym zespołom klasowym.
 • prowadzone będą zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno- wyrównawcze,
 • zakupione zostanie wyposażenie i pomoce dydaktyczne dedykowane m.in. uczniom słabosłyszącym – pętla indukcyjna pozwoli poprawić komfort słyszenia ucznia aparatowanego.
 • W szkole dyżury pełni logopeda i pedagog, do którego uczeń może się zwrócić o pomoc w każdej chwili.
 • Opracowany zostanie plan wsparcia rodziców, który będzie zawierał formy i metody wsparcia, terminarz. Informacje będą umieszczane na stronie internetowej oraz przekazywane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 • szkoła zostanie przygotowana do ewentualnego zastosowania alternatywnych metod komunikacji- MAKATON piktogramy Zakupiony zostanie MAKATON do komunikacji wspomagającej i alternatywnej , która stanowić będzie zasób szkoły i wykorzystana zostanie w przypadku, gdy dzieci wymagające takiego wsparcia pojawią się w szkole.
 • Realizowane będą działania zapobiegające zachowaniom dyskryminacyjnym

Obszar organizacyjny

 • Powołanie lidera dostępności
 • w szkole opracowany będzie IPPD
 • opracowane będą rozwiązania poprawiające dostępność w sposób organizacyjny
 • zwiększona zostanie ilość godzin logopedy. Zatrudnienie specjalistów będzie miało na celu podniesienia jakości i efektywności wsparcia udzielanego uczniom i rodzicom.
 • w razie konieczności zatrudnieni zostaną inni specjaliści, jeżeli takie wskazania zawarte będą w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i WOPFU.
 • wdrożone zostaną rozwiązania pozwalające identyfikować potrzeby rodziców wynikające z niepełnosprawności
 • zwiększanie dostępności cyfrowej strony internetowej szkoły, aby spełniała wymogi w zakresie dostępności.

Dostępna Szkoła nie działa w próżni – wdrożone praktyki mają służyć całej społeczności, która będzie korzystać z wypracowanych rozwiązań, wpływając tym samym na tworzenie bardziej przyjaznego i świadomego zwiększania dostępności społeczeństwa.

Kontakt

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…