Projekt- Dostępna Szkoła

 

W 2021 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Bachórcu został wdrożony Model Dostępnej Szkoły (MDS), którego celem jest poprawa dostępności szkoły poprzez eliminowanie barier. Model realizowany jest na poziomie podstawowym, który oznacza, że szkoła, dążąc do pełnej indywidualizacji procesu kształcenia, realizuje przepisy polskiego prawa oświatowego oraz postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Model składa się z czterech obszarów: architektoniczny, techniczny, edukacyjno-społeczny i organizacyjny. Dla każdego z obszarów określono standardy, a w nich kryteria. W standardach opisano rozwiązania, których wdrożenie i prawidłowe funkcjonowanie, zwiększa dostępność szkoły.

W oparciu o założenia przedstawione w Modelu,  audytu dostępności a także  na podstawie wyników autodiagnozy został w szkole opracowany Indywidualny Plan Poprawy Dostępności (IPPD). Jest to dokument na podstawie którego szkoła realizuje kompleksowe działania w zakresie poprawy dostępności. Zostały w nim  wskazane  standardy, które szkoła planuje spełnić, uwzględniając potrzeby i specyfikę szkoły. IPPD zawiera również harmonogram, szacunkowe koszty wdrożenia planowanych działań, a także zasoby materialne i niematerialne.

Model Dostępnej Szkoły opiera się na wielu wartościach i zasadach, które przekrojowo pojawiają się we wszystkich obszarach. W centrum prowadzonych działań jest uczeń, jego potencjał i indywidualne potrzeby, prawo do równego traktowania i włączenia w społeczność. W realizacje projektu zaangażowana jest kadra zarządzająca szkołą, organ prowadzący, kadra pedagogiczna i niepedagogiczna, specjaliści, rodzice i opiekunowie, a także sami uczniowie.

W ramach przyznanego  grantu  w Publicznej Szkole Podstawowej w Bachórcu planowane jest :

obszar architektoniczny

 • oznaczenie komunikacji pieszej oraz miejsca parkingowego dla OzN
 • wyznaczenie i doświetlenie ciągu pieszego z miejsca parkingowego do wejścia głównego
 • wyznaczenie strefy przedwejściowej do budynku - zakup stojaków na rowery i ławki,
 • dostosowanie jednego z dojść do budynku szkoły do potrzeb osób z OzN
 • montaż pochylni
 • oznakowanie schodów,
 • montaż poręcz przy schodach,
 • wymiana drzwi zewnętrznych
 • zakup szafki szatniowej
 • wymiana drzwi do sal lekcyjnych na szerokość 90 cm w świetle ościeżnicy i usunięcie progów.
 • zakup i montaż brakujących rolet zewnętrznych ( zamontowanych jest 8, brakuje 6).
 • odnowienie nawierzchni posadzki w sali gimnastycznej
 • dostosowanie toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Obszar techniczny

 • 2 sale lekcyjne umeblowane zostaną zgodnie z wymaganiami: krzesło z regulacją wysokości oraz stół posiadający możliwość regulacji wysokości blatu oraz kąta jego nachylenia
 • uzupełnione zostanie wyposażenie i dostępne w szkole pomoce dydaktyczne
 • zakupione zostaną meble do przechowywania pomocy dydaktycznych.
 • sprzęt komputerowy i oprogramowanie będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów, m.in. z wadami słuchu, wzorku, zaburzeniami komunikacyjnymi czy ograniczeniami motorycznymi.
 • w przyszłości sale wyposażone zostaną w laptopy oraz w monitory interaktywne..
 • świetlica szkolona zostanie doposażona w meble. Do przestrzeni zabawy zakupione zostaną: pufy i poduszki, lampki ledowe, wyznaczona zostanie strefa wyciszenia.
 • zostaną wyznaczone strefy do indywidualnej aktywności uczniów.
 • biblioteka szkolna zostanie doposażona w regał biblioteczki mobilnej, czytniki e-booków, które będą mogły być wypożyczane uczniom, oświetlenie punktowe do stanowiska dla uczniów.
 • zbiory biblioteczne zostaną uzupełnione o publikacje specjalistyczne z zakresu edukacji włączającej, specjalnych potrzeb edukacyjnych, metod pracy z uczniami.
 • zasoby świetlicy szkolnej zostaną uzupełnione o pomoce dydaktyczne – układanki, gry, mozaiki. Różnorodny dobór pomocy pozwoli indywidualizować pracę z uczniami
 • w szkole powstanie miejsce wyciszenia oraz kącik wyciszenia

Obszar edukacyjno-społeczny

 • planowane jest zwiększenie zaangażowania nauczycieli i specjalistów (np. psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny) oraz zasobów rzeczowych (sprzęt, pomoce, narzędzia diagnostyczne, środki nietrwałe)
 • w szkole przyjęta została procedura konsultacji szkolnych oraz protokół konsultacji szkolnych.
 • zakupione zostaną materiały dydaktyczne oraz specjalistyczne pomoce, które uwzględniać będą indywidualne potrzeby uczniów
 • zwiększona zostanie efektywność i skuteczność udzielanego wsparcia w odniesieniu do wszystkich uczniów m.in. poprzez przeprowadzenie warsztatów z technik uczenia się, dedykowane całym zespołom klasowym.
 • prowadzone będą zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno- wyrównawcze,
 • zakupione zostanie wyposażenie i pomoce dydaktyczne dedykowane m.in. uczniom słabosłyszącym – pętla indukcyjna pozwoli poprawić komfort słyszenia ucznia aparatowanego.
 • W szkole dyżury pełni logopeda i pedagog, do którego uczeń może się zwrócić o pomoc w każdej chwili.
 • Opracowany zostanie plan wsparcia rodziców, który będzie zawierał formy i metody wsparcia, terminarz. Informacje będą umieszczane na stronie internetowej oraz przekazywane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 • szkoła zostanie przygotowana do ewentualnego zastosowania alternatywnych metod komunikacji- MAKATON piktogramy Zakupiony zostanie MAKATON do komunikacji wspomagającej i alternatywnej , która stanowić będzie zasób szkoły i wykorzystana zostanie w przypadku, gdy dzieci wymagające takiego wsparcia pojawią się w szkole.
 • Realizowane będą działania zapobiegające zachowaniom dyskryminacyjnym

Obszar organizacyjny

 • Powołanie lidera dostępności
 • w szkole opracowany będzie IPPD
 • opracowane będą rozwiązania poprawiające dostępność w sposób organizacyjny
 • zwiększona zostanie ilość godzin logopedy. Zatrudnienie specjalistów będzie miało na celu podniesienia jakości i efektywności wsparcia udzielanego uczniom i rodzicom.
 • w razie konieczności zatrudnieni zostaną inni specjaliści, jeżeli takie wskazania zawarte będą w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i WOPFU.
 • wdrożone zostaną rozwiązania pozwalające identyfikować potrzeby rodziców wynikające z niepełnosprawności
 • zwiększanie dostępności cyfrowej strony internetowej szkoły, aby spełniała wymogi w zakresie dostępności.

Dostępna Szkoła nie działa w próżni – wdrożone praktyki mają służyć całej społeczności, która będzie korzystać z wypracowanych rozwiązań, wpływając tym samym na tworzenie bardziej przyjaznego i świadomego zwiększania dostępności społeczeństwa.

 W ramach wolontariatu:

Zachęcamy do napełniania czerwonego serca nakrętkami z butelek. Tym razem wspieramy leczenie i rehabilitację Julii.

Dar dla Juli

 

Pomagając naszym czworonoznym przyjacielom przynosimy do szkoły karmę dla zwierząt, a także koce, smycze i obroże.

Uczniowie Szkolnego Wolontariatu przypominają o trosce o zwierzęta.

zwierzęta

 

 

 

 

DNI WOLNE ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA:

31.10.2022R. (poniedziałek)

22.12. 2022r. (czwartek)

12.04.2023r. (środa)

2.05.2023r. (wtorek)

23-25 maja 2023 roku - egzaminy ósmoklasisty (wtorek - czwartek)

9.06. 2023r. (piątek) 

 

DNI DODATKOWO WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

14 października 2022r. (piątek) - Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2022r.  (wtorek) - Dzień Wszystkich Świętych

11 listopada 2022r. (piątek) Narodowe Święto Niepodległości

6 stycznia 2023r. (piątek) Święto Trzech Króli

1 maja 2023r. (poniedziałek) Święto Pracy

3 maja 2023r. (środa) Świeto Konstytucji

8 czerwca 2023r. (czwartek) Boże Ciało

 

 

         Dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Dubiecku i Burmistrzowi Miasta i Gminy Dubiecko, panu Jackowi Grzegorzakowi, gościliśmy w Szkole niezwykłą ekipę - Szkoła z pasją. Mistrz świata w freestyle football Szymon Skalski oraz jego koledzy pokazali, że pasja przynosi radość, poczucie spełnienia oraz energię. Warto rozwijać swoje zainteresowania od najmłodszych lat, aby stały się pasją i sposobem życia.

 

Szkoła z Pasją

 

         Dzisiaj 16.09. 2022r. nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata prowadzonej przez Fundację Nasza Ziemia. Wierzymy, że takie wydarzenia mocno zakorzenią się w umysłach młodych uczniów i zaowocują na przyszłość. Nasza  planeta Ziemia nie jest nieśmiertelna, a takie zjawiska,  jak trzęsienia ziemi, susza, powodzie, są naturalne, ale nie tak w ogromnej skali, jak dzieje się to obecnie. Nauczmy się szanować nasz Dom zaczynając od naszych miejscowości. Zobaczmy, jak  nasi uczniowie dają dobry przykład.

 

20220916 090409 Kopiowanie

 

20220916 090454 Kopiowanie

 

20220916 090532 Kopiowanie

 

20220916 091525 Kopiowanie

 

IMG 20220916 WA0001 Kopiowanie

 

IMG 20220916 WA0002 Kopiowanie

 

IMG 20220916 WA0003 Kopiowanie

 

IMG 20220916 WA0005 Kopiowanie

 

IMG 20220916 WA0006 Kopiowanie

 

IMG 20220916 WA0008 Kopiowanie

 

 

 

 

        W roku szkolnym 2021/22 przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu „Koloratorium” Śnieżki, którego celem jest zaszczepienie wśród najmłodszych pasji do rozwoju oraz odkrywania ciekawej strony przedmiotów, takich jak chemia, biologia czy przyroda.  W czasie trwania projektu realizowaliśmy zadania indywidualne i dla grup( klasy IV-VIII). W ramach „Koloratorium” mieliśmy do wyboru jedno z dwóch zadań, polegających na przygotowaniu pracy na temat: „Mój przepis na zdrowie i dobre samopoczucie”. Młodzi odkrywcy mogli wykonać zadanie konkursowe w formie plastycznej, natomiast ci, którzy wolą łączyć ze sobą słowa – w postaci wypracowania literackiego. W obu przypadkach oceniana była kreatywność, a dodatkowo: ciekawy tytuł (w przypadku prac plastycznych) i walory językowe (konkurs literacki). Finałowym zadaniem było przygotowanie 100-sekundowego filmiku pt.  „Profesorze, drastycznie spadł poziom hormonów szczęścia! Musimy przystąpić do akcji ratunkowej!”. Film miał w ciekawy sposób promować  zdrowe nawyki sprzyjające wydzielaniu przez organizm człowieka hormonów odpowiedzialnych za dobre samopoczucie (endorfiny, serotoniny, dopaminy) i oksytocyny).  Za udział  w poszczególnych zadaniach konkursowych uczniowie otrzymywali punkty, które w efekcie wymienione zostały na pomoce do nowoczesnej pracowni biologiczno-chemicznej.  Nagrany przez nas film „Laboratorium radości” zajął 3 miejsce w konkursie, dzięki czemu pozyskaliśmy wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej o wartości 12 000 zł  na pomoce dydaktyczne oraz meble (regały, półki, stoliki, krzesła, biurko). Mogliśmy również w ramach nagrody odmalować nowo wyposażoną salę lekcyjną. Sukces był możliwy dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do wspólnej akcji.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=SezaDSFE88A

 

        Motywujemy do pozytywnego działania! W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do autorskiego programu certyfikacyjnego stworzonego i realizowanego przez Fundację „Instytut Edukacji Pozytywnej”. Głównym celem programu jest promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz nauka jak dbać o dobrostan psychiczny, co na niego wpływa i jak on wpływa na nasze funkcjonowanie. Szkoła Myślenia Pozytywnego to roczna przygoda pełna wrażeń, empatii, zrozumienia i pracy nad otwartością, całościowym dbaniem o zdrowie, o siebie i otoczenie. Udział w projekcie włączamy do realizacji drugiego etapu projektu dla szkół Podkarpacia SP! Serce i Pomoc.

          Nasza szkoła bierze udział w konferencji „Edukacja żywieniowa w szkołach podstawowych – doświadczenia i wyzwania”, będącej częścią programu: „Junior – Edu-Żywienie. Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych.”. Powyższy program i badania realizuje Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

         Laboratoria Przyszłości to Program, w którym nasza szkoła bierze udział. Jest to Program skierowany między innymi do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kreatywnych i technicznych kompetencji wśród uczniów. W ramach tego Programu nasza szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w wysokości   30 tysięcy złotych.           

          Dzięki pozyskanym środkom finansowym zakupiony został cenny sprzęt (m. in. mikrokontrolery, sprzęt nagłaśniający, drukarka 3D, tablety, laptop, aparat cyfrowy, itd.), który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.    

 

   

1 września 2022r.
 
8.00- Msza św. w Kościele Parafialnym w Bachórcu .
Po Mszy przemarsz uczniow z rodzicami i wychowawcami do szkoły .
 
9.00- spotkanie ogólne na sali gimnastycznej .
Następnie spotkanie z wychowawcami w klasach .
 
Przywoż dzieci z górnej Kosztowej o 7.40, odwóz około 10.30.
 
 
Informacja na temat przywozu i odwozu  w inne dni podana zostanie jutro.

Egzamin klas ósmych

     Jutro nasi koledzy z klasy 8 piszą egzamin osmoklasisty z języka polskiego, w środę z
matematyki - a w czwartek z języka angielskiego .
Trzymamy kciuki za Was - drodzy koledzy i życzymy Powodzenia!
Uczniowe klas 1-7 oraz oddziały przedszkolne odpoczywają w domu.
Do szkoły wracamy piątek.
 

Kontakt

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…